ریکو آفیشیو ۲۰۶۰

فتوکپی استوک ریکو آفیشیو 2060 ،2075 و 2055مناسب برای امورات تکثیر است. مواد مصرفی آنها مناسب و کلیه قطعات این دستگاهها در بازار براحتی قابل تهیه و در دسترس می باشد. دستگاه مورد نظر به علت قدیمی بودن منسوخ شده است،