بلت هیتر چینی کونیکامینولتا

تومان۶۵۰,۰۰۰

بلت هیتر چینی کونیکامینولتا این بلت هیتر برای مدلهای کونیکامینولتا 652 ، کونیکامینولتا 552، کونیکامینولتا 452، کونیکامینولتا 650، کونیکامینولتا 550 و کونیکامینولتا 451 می باشد .