توشیبا ۴۵۵۵

شروع قیمت دستگاه از60.000.000 ریال تا 75.000.000 ریال، باسازی شده 90.000.000 ریال و آکبند 490.000.000 ریال بدون آپشنال . تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد، شما با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .