تونر شارژی کونیکامینولتا

چاپ با کیفیت مستلزم استفاده از مواد مصرفی باکیفیت می باشد. تونرشارژی کونیکامینولتا این تونر برای مدلهای کونیکامینولتا /654/754/554/654/451/550/650/425/552/652 می باشد .