تونر طرح ریکو آفیشیو

تونر طرح ریکو آفیشیو 7501 تعداد برگی که تونرطرح ریکو آفیشیو رنگی چاپ می کند 14 هزار برگ می باشد واز کیفیت متوسطی برخوردار است.