دولوپر بی رنگ کونیکامینولتا

این دولوپر چون بی رنگ است برای هر رنگی که مد نظرتان باشد قابل استفاده می باشد. دولوپر بی رنگ برای دستگاههای  فتوکپی کونیکامینولتا 350، کونیکامینولتا 450، کونیکامینولتا 550، کونیکامینولتا 650، کونیکامینولتا 452، کونیکامینولتا 552، کونیکامینولتا652، کونیکامینولتا 554، کونیکامینولتا 654، کونیکامینولتا 754، کونیکامینولتا 451  کاربری دارد.