دولوپر طرح ریکو ۷۵۰۱

دولوپر طرح ریکو آفیشیو 7501 نوعی پودر است که از ذرات ریز فلز رسانایی تشکیل شده است. با تونر مخلوط می شود ودر دستگاه فتوکپی ریکو آفیشیو 7501 مورد استفاده قرار می گیرد. دولوپر کمک میکند که تونر در دستگاه فتوکپی از درام به سطح کاغذ منتقل شود.