ریسوگراف کام کالر ۷۱۵۰

 

ریسوگراف کام کالر 7150. دستگاهی بسیار قدرتمند برای چاپ میلیونی که در صنعت چاپ است که تنها دستگاه افست توان رقابت با این دستگاه را دارد