ریسوگراف hc5500

ریسوگراف hc5500 . دستگاه ریسو گراف hc5500 از جمله دستگاهای است که توان چاپ رنگی با هزینه بسیار کم را دار است.