ریکو آفیشیو ۲۰۰۱ 

شروع قیمت دستگاه از60.000.000 ریال تا 80.000.000 ریال،  دستگاه باسازی شده 110.000.000 ریال، دستگاه آکبند212.000.000 ریال بدون آپشنال . تصویری را که برای محصول مشاهده  می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .