ریکو آفیشیو ۲۵۰۱

شروع قیمت دستگاه از70.000.000 ریال تا 95.000.000 ریال  دستگاه باسازی شده 120.000.000 ریال، دستگاه آکبند322.000.000 ریال بدون آپشنال . تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد، می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .