ریکو آفیشیو mp2500

شروع قیمت دستگاه از50.000.000 ریال تا 65.000.000 ریال، دستگاه باسازی شده 105.000.000ریال. این اختلاف قیمت نسبت به کیفیت وضعیت دستگاه می باشد تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد. با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر را با آپشنهای متفاوت تهیه نمایید .