زیراکس ۵۵۰

شروع قیمت دستگاه از310.000.000 ریال تا 360.000.000 ریال، بازسازی شده 430.000.000ریال و آکبند 2770.000.000 ریال . تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد، شما با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .