زیراکس ۷۵۳۵

شروع قیمت دستگاه از70.000.000 ریال تا 100.000.000 ریال، دستگاه باسازی شده 160.000.000ریال و آکبند 590.000.000ریال . تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد، شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید