زیراکس ۷۵۵۶

شروع قیمت دستگاه از80.000.000 ریال تا 110.000.000 ریال ، دستگاه باسازی شده 170.000.000ریال  و آکبند 630.000.000 ریال . تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد، شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید.