شارپ ۲۶۴

شروع قیمت دستگاه از100.000.000 ریال تا 120.000.000 ریال این اختلاف قیمت نسبت به کیفیت وضعیت دستگاه می باشد . قیمت دستگاه بازسازی شده 150.000.000 ریال و قیمت دستگاه آکبند 320.000.000 ریال بدون آپشنال.