شارپ ۳۱۰۰

شروع قیمت دستگاه از14.000.000 تومان تا 17،000.000 تومان، قیمت دستگاه باسازی شده 22،000.000 تومان و قیمت دستگاه آکبند 193.500.000 تومان. شارپ 3100 برای دفاتر فنی، شرکت ها و ادارات یک وسیله مناسب و پرکاربرد به شمار می آید.

دسته: