شارپ ۳۱۰۰

شروع قیمت دستگاه از8.000.000 تومان تا 9.300.000 تومان، قیمت دستگاه باسازی شده 14.000.000 تومان و قیمت دستگاه آکبند63.500.000. شارپ 3100 برای دفاتر فنی، شرکت ها و ادارات یک وسیله مناسب و پرکاربرد به شمار می آید.

دسته: