شارپ MX 4500

لازم به توضیح است شروع قیمت دستگاه از55.000.000 ریال تا 75.000.000 ریال و  قیمت دستگاه باسازی شده 105.000.000 ریال . تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .

دسته: