شارپ MX-M464N

شروع قیمت دستگاه از120.000.000 ریال تا 150.000.000 ریال، دستگاه باسازی شده 1900.000.000 ریال،دستگاه آکبند 440.000.000 ریال بدون آپشنال . تصویری را که مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظرتان را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .

دسته: