شارپ mx3610

شروع قیمت دستگاه از90.000.000 ریال تا 105.000.000 ریال، دستگاه باسازی شده 150.000.000 ریال،  دستگاه آکبند 680.000.000 ریال بدون آپشنال . تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد، با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .

دسته: