شارپ MX6240

شروع قیمت دستگاه از250.000.000ریال تا 295.000.000 ریال دستگاه باسازی شده 375.000.000 ریال دستگاه آکبند 1،690.000.000 ریال بدون آپشنال . تصویری را که برای محصول مشاهده می کنید به صورت آپشن کامل می باشد، با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید.

دسته: