شارپ X 180

شروع قیمت دستگاه از53.000.000 ریال تا 65.000.000 ریال، دستگاه باسازی شده 176.000.000 ریال. تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید به صورت آپشن کامل می باشد. شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .