پرس هیترطرح کونیکامینولتا

پرس هیترطرح کونیکامینولتا یکی از مواد مصرفی دستگاه فتوکپی کونیکا مینولتا می باشد. این قطعه مناسب دستگاه های فتوکپی کونیکا مینولتا 452، کونیکا مینولتا 552، کونیکا مینولتا 652، کونیکا مینولتا 451، کونیکا مینولتا 550، کونیکا مینولتا  650 است.