کونیکا مینولتا بیزهاب c35

شروع قیمت دستگاه از15.000.000 ریال تا 25.000.000 ریال و باسازی شده 35.000.000ریال . تصویری را که برای محصول ملاحظه می کنید به صورت آپشن کامل می باشد شما می توانید با انتخاب فیلدهای اختیاری دستگاه مورد نظر را با آپشنهای متفاوتی تهیه نمایید .