کونیکا مینولتا ۴۵۴c

شروع قیمت دستگاه از180.000.000 ریال تا 200.000.000 ریال  دستگاه باسازی شده 270.000.000 ریال. پکیج آموزشی در قالب 22 عدد DVD فیلمهای آموزشی می باشد که شامل رفع ایرادها، ارور کدها، نحوه سرویسها وحل مشکلات و تمامی آموزشها می باشد زمان خرید دستگاه می توانید اقدام به خرید این پکیج نمایید .