کونیکا مینولتا ۷۵۴C

شروع قیمت دستگاه از360.000.000 ریال تا 410.000.000 ریال این اختلاف قیمت نسبت به کیفیت وضعیت دستگاه می باشد . قیمت دستگاه بازسازی شده 470.000.000 ریال.